Εγγραφή στο Δίκτυο

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του Δικτύου;

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η τάση που κυριαρχεί είναι η διευκόλυνση συμμετοχής κάθε φορέα με σταθερή δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενός φορέα είναι:

  1. Να έχει σταθερότητα που να επιβεβαιώνεται από τη νομική του σύσταση, ασχέτου μορφής.
  2. Να παρουσιάζει συγκεκριμένη δραστηριότητα και να έχει έναν προγραμματισμό δράσης σε ετήσια βάση.
  3. Να αποδέχεται το παρόν πλαίσιο λειτουργίας.

Διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο

Η απόφαση των ενδιαφερόμενων φορέων να ενταχθούν στο Δίκτυο χρειάζεται να στηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης του φορέα. Εφόσον ισχύει η παραπάνω συνθήκη η διαδικασία που προβλέπεται είναι η ακόλουθη:

  1. Υποβάλλεται στην Συντονιστική Επιτροπή το έντυπο αίτησης εγγραφής του ενδιαφερομένου Φορέα.
  2. Επισυνάπτεται απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης του φορέα για την ένταξη στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης και ορίζονται από την επιστημονική ομάδα ο τακτικός και αναπληρωτής εκπρόσωπος του φορέα, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του Δικτύου είναι βασικά επιστημονικός. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται επιστημονική ομάδα π.χ εθελοντικοί φορείς τότε ο φορέας ορίζει αυτόν που εκτιμά ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει στο Δίκτυο.
  3. Το έντυπο αίτησης και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ενδιαφερόμενου φορέα αποστέλλονται στην Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου.
  4. Ακολουθεί έγκριση της αίτησης νέου μέλους του Δικτύου από την αμέσως επόμενη ολομέλεια και στη συνέχεια ενημερώνεται ο φορέας.
  5. Κατατίθεται ετησίως συνδρομή, η οποία ανέρχεται σε ποσόν που ορίζει η ολομέλεια του Δικτύου (το ποσό αυτό την παρούσα στιγμή έχει ορισθεί 100€).

Σε περιπτώσεις που κάποιοι φορείς αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες ή δυσκολίες σε σχέση με την προαναφερόμενη διαδικασία αυτές εκτιμούνται ανά περίπτωση και αποφασίζει η ολομέλεια, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Αίτηση ένταξης στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, κλικ εδώ.