Μέλη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ολομέλεια των φορέων του δικτύου στην Πανελλήνια Συνάντηση εκλέγει μία 8μελή Συντονιστική Επιτροπή. Η εκλογή γίνεται από τους εκπροσώπους των φορέων που παρευρίσκονται στην ολομέλεια και μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία με την οποία θα γίνεται η εκλογή, θα καθορίζεται στους βασικούς της άξονες από τη Συντονιστική Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας. Η 8μελής Συντονιστική Επιτροπή θα επιλέγει το συντονιστή της. Επελέγη ο αριθμός των 8 καθώς σηματοδοτεί την ζητούμενη σύνθεση και απομακρύνει από τη λογική της πλειοψηφίας ή μειοψηφίας.

Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου και την ομαλή λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής κάποια βασικά κριτήρια εκλογής των μελών της είναι:

Να είναι φορείς και πρόσωπα τα οποία πιστεύουν στο όραμα του Δικτύου, να έχουν τη διάθεση, τις ικανότητες και τη δέσμευση που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ανάπτυξής του Δικτύου και την επίτευξη των στόχων του. Πέραν των προσωπικών δυνατοτήτων είναι προϋπόθεση, να έχουν τη στήριξη του φορέα τους στο ρόλο τους και στη συμμετοχή τους στις διεργασίες του Δικτύου.

Επίσης για τη διασφάλιση της συνέχειας της συντονιστικής επιτροπής είναι σημαντικό να παραμένουν κάποια μέλη της απερχόμενης Συντονιστικής Επιτροπής και στην επόμενη Συντονιστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της διετίας επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία για την κάλυψη της θέσης στην αμέσως επόμενη ολομέλεια.

Στις συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής  θα έχει την δυνατότητα να παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος του φορέα, που θα έχει αναλάβει την διοργάνωση της επόμενης Πανελλήνιας Συνάντησης. Θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη η παρουσία του, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης.

Έργο Συντονιστικής Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει ως έργο:

Α. Tη Διοργάνωση Πανελλήνιων Συναντήσεων 

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεργάζεται με το φορέα διοργάνωσης και υλοποίησης της Πανελλήνιας Συνάντησης.

Οι Πανελλήνιες Συναντήσεις διεξάγονται κάθε 2 χρόνια και ακολουθείται η εξής διαδικασία, με την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής:

 1. Πριν την Πανελλήνια Συνάντηση θα κατατίθενται στην Συντονιστική Επιτροπή γραπτώς και τεκμηριωμένες οι αιτήσεις των μελών φορέων, για την ανάληψη διοργάνωσης της επόμενης Πανελλήνιας Συνάντησης. Μαζί με την αίτηση θα υπάρχει και απόφαση της Διοίκησης του φορέα ότι  αποδέχεται να αναλάβει την διοργάνωση της Συνάντησης. Αξιολογώντας την εμπειρία και τις δυνατότητες των φορέων, για ανταπόκριση σε αυτές τις ευθύνες η ολομέλεια έχει την τελική ευθύνη της απόφασης ποιος φορέας θα διοργανώνει κάθε φορά την Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης. Η ολομέλεια έχει την τελική ευθύνη της απόφασης ποιος φορέας θα διοργανώνει κάθε φορά την Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης λαμβάνοντας υπόψη  την εμπειρία και τις δυνατότητες των φορέων για ανταπόκριση σε αυτές τις ευθύνες καθώς και άλλα κριτήρια που θα έχει ορίσει και θεωρεί σημαντικά τη δεδομένη χρονική στιγμή βλ. παράρτημα.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα καθορίζει, από κοινού με τον φορέα που αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης, την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Συναντήσεων.
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Οργανωτή Φορέα θα καταθέτει πρόταση για την σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνάντησης, τη θεματολογία και μεθοδολογία υλοποίησης της Συνάντησης. Η ολομέλεια των Φορέων θα λαμβάνει την τελική απόφαση.
 4. Ο διοργανωτής φορέας αναλαμβάνει σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή την οικονομική διαχείριση της Πανελλήνιας Συνάντησης και καταθέτει οικονομικό απολογισμό στο Δίκτυο.

 Β. Το Συντονισμό των Ολομελειών ως προς τη διοργάνωση και το περιεχόμενο βάσει των αιτημάτων των μελών του Δικτύου, τα οποία θα συγκεντρώνει από τους φορείς.

 Γ. Την Προώθηση των Θέσεων του Δικτύου καθώς και Ενεργειών  για υλοποίηση των προτάσεων των ολομελειών του Δικτύου

Δ. Την Εκπροσώπηση του Δικτύου όπου αποφασίζει η ολομέλεια των φορέων

 Ε. Την Ενημέρωση των Μελών του Δικτύου για τις αποφάσεις και τους

Προβληματισμούς, που θα αναπτύσσονται στις ολομέλειες.

ΣΤ. Αποφασιστικές αρμοδιότητες για τον τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων των ολομελειών αλλά και ενέργειες, που δεν έχουν αποφασισθεί στις ολομέλειες και κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ότι πρέπει να γίνουν. (Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα μέλη και το θέμα αν χρειασθεί συζητείται στην αμέσως επόμενη ολομέλεια.)

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (Η εκλογή έγινε από τους εκπροσώπους των φορέων που παραβρέθηκαν στην ολομέλεια του Δικτύου στα Ιωάννινα, στις 16/10/2015.)

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η τάση που κυριαρχεί είναι η διευκόλυνση συμμετοχής κάθε φορέα με σταθερή δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ενός φορέα είναι:

 1. Να έχει σταθερότητα που να επιβεβαιώνεται από τη νομική του σύσταση, ασχέτου μορφής.
 2. Να παρουσιάζει συγκεκριμένη δραστηριότητα και να έχει έναν προγραμματισμό δράσης σε ετήσια βάση.
 3. Να αποδέχεται το παρόν πλαίσιο λειτουργίας.

Διαδικασία εγγραφής στο Δίκτυο

Η απόφαση των ενδιαφερόμενων φορέων να ενταχθούν στο Δίκτυο χρειάζεται να στηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης του φορέα. Εφόσον ισχύει η παραπάνω συνθήκη η διαδικασία που προβλέπεται είναι η ακόλουθη:

 1. Υποβάλλεται στην Συντονιστική Επιτροπή το έντυπο αίτησης εγγραφής του ενδιαφερομένου  Φορέα.
 2. Επισυνάπτεται απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης του φορέα για την ένταξη στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης των εξαρτήσεων και ορίζονται από την επιστημονική ομάδα ο τακτικός και αναπληρωτής εκπρόσωπος του φορέα, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του Δικτύου είναι βασικά επιστημονικός. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται επιστημονική ομάδα π.χ εθελοντικοί φορείς τότε ο φορέας ορίζει αυτόν που εκτιμά ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει στο Δίκτυο.
 3. Το έντυπο αίτησης και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ενδιαφερόμενου φορέα αποστέλλονται στην Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου.
 4. Ακολουθεί έγκριση της αίτησης νέου μέλους του Δικτύου από την αμέσως επόμενη ολομέλεια και στη συνέχεια ενημερώνεται ο φορέας.
 5. Κατατίθεται ετησίως συνδρομή, η οποία ανέρχεται σε ποσόν που ορίζει η ολομέλεια του Δικτύου (το ποσό αυτό την παρούσα στιγμή έχει ορισθεί 100€).

Σε περιπτώσεις που κάποιοι φορείς αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες ή δυσκολίες σε σχέση με την προαναφερόμενη διαδικασία αυτές εκτιμούνται ανά περίπτωση και αποφασίζει η ολομέλεια έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Μέλη Δικτύου