Ολομέλειες

Αρμοδιότητες ολομελειών

Οι ολομέλειες, αποτελούν τη μοναδική ανώτερη μορφή οργάνωσης και λήψης αποφάσεων των φορέων  που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Σε αυτές συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων αλλά και όποια άλλα μέλη των φορέων επιθυμούν καθώς και φορείς μη μέλη του Δικτύου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων συμμετέχουν μόνο τα τακτικά η αναπληρωματικά μέλη των φορέων – μελών του Δικτύου.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα  λόγου αλλά όχι ψήφου.

α) Ολομέλεια κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Συναντήσεων

Στην ολομέλεια που θα λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συναντήσεων, θα γίνονται επισημάνσεις αλλαγών του πλαισίου για τις οποίες θα λαμβάνεται απόφαση στην ενδιάμεση ολομέλεια.  Η ολομέλεια κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Συναντήσεων θα αποφασίζει για τις όποιες αλλαγές του πλαισίου έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η εισήγηση βασίζεται σε προτάσεις των μελών που έχουν προκύψει σε ενδιάμεσες ολομέλειες. Το πλαίσιο θα έχει  ισχύει μέχρι την επόμενη Πανελλήνια Συνάντηση.

Επίσης σε αυτή την ολομέλεια εκλέγεται η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου και συζητούνται οι προτάσεις των φορέων για την ανάληψη της διοργάνωσης της επόμενης Πανελλήνιας Συνάντησης

Τέλος, στις ολομέλειες αυτές γίνεται απολογισμός της δράσης του Δικτύου από τη συντονιστική επιτροπή για τη διετία που πέρασε, οικονομικός απολογισμός, συζητούνται οργανωτικά ζητήματα, αποφασίζεται η όποια αλλαγή του πλαισίου και καθορίζεται η προοπτική του Δικτύου.

β) Ολομέλειες ενδιάμεσες των Πανελληνίων Συναντήσεων

Κάθε χρόνο θα γίνονται 2 τακτικές ολομέλειες. Έκτακτες ολομέλειες θα γίνονται σε περιπτώσεις που κρίνει η Συντονιστική Επιτροπή και σε περίπτωση που ζητηθεί από μέλη του Δικτύου και συμφωνεί η Συντονιστική Επιτροπή. Οι ολομέλειες θα γίνονται περίπου το μήνα Μάιο και Νοέμβρη.

Οι ολομέλειες αυτές έχουν χαρακτήρα:

  1. Επιστημονικό: Συζητούνται και επεξεργάζονται θέματα επιστημονικού χαρακτήρα που απασχολούν τα μέλη του Δικτύου, καθώς και τα συμπεράσματα ή θέματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της Πανελλήνιας Συνάντησης.
  2. Οργανωτικό: Συζητούνται οργανωτικά θέματά ή ότι άλλο θέμα απασχολεί τα μέλη του Δικτύου. Στις ολομέλειες γίνεται προσπάθεια συμμετοχής όσο  το δυνατόν περισσότερων μελών αλλά δεν τίθεται θέμα απαρτίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους παρόντες.

Προγράμματα ολομελειών

Πρακτικά ολομελειών